raHNgapura vihAra jaya

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 145).

Raga: bRndAvana sAraHNga / Tala: rUpakam

P: raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra shrI

A: aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

C: paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirAma padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaTa haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara guruguhAnanda


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb