rudrakOpajAta vIrabhadramAshrayE sadA hRdayE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 174).

Raga: rudrapriya / Tala: rUpakam

P: rudrakOpajAta vIrabhadramAshrayE sadA hRdayE

A: bhadrakALI ramaNam bhava haraNam bhadra pradAna nipuNa caraNam rudrAkSa mAlikAbharaNam kSudrAdi nivAraNam bhakta bharaNam shrI

C: vijita vidhi hara harihayam vIrAdhivIra mabhayam rajata parvatAshrayam ravi vidhu tEjOmayam gajamukha gaNEsha rakSam ajavadana dakSa shikSam nijarUpa dAna dakSam nija guruguha svapakSam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb