sadAshivamupAsmahE sham mudA

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 297).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: Adi

P: sadAshivamupAsmahE sham mudA cidAnanda rUpam sadAmudA

A: nidAgha dattAtrEya kapila vAma dEva vyAsa shukAdi vanditapadAmbhOja yugaLam varAbhaya pradAna kushalam bhakta vatsalam

C: carAcarAtmaka prapaHnca gEham surAsura sEvita vRSabha vAham murAri prabhRti dEva samUham parAshakti sammELana mOham purANa puruSam purAntakam shaHNkarAbharaNa bhAsamAna dEham nirAmayam nikhila shOkApaham parAtparam paramaguruguhamaham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb