sadAvinata sAdarE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 79).

Raga: rEvagupti / Tala: rUpakam

P: sadAvinata sAdarE sarsijanayana sOdarE padAravindE tvAmaham vandE

C: nidAgha jaDabharatanutE nikhila nirjara sEvitE sadAshivAnugraha dEvatE saccidAnandAspadE mudAbja rEvagupti rAgamOdita hRdayE sadayE cidAnandAmaya guruguha shiva jIvOdayE shivE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb