sAdhujanacitta sarasijOdayam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 75).

Raga: pUrNa paHncamam / Tala: tripuTa

P: sAdhujanacitta sarasijOdayam sakalam brahmamayam

A: bOdham shiva saHNkalpa vikalpam buddha shuddha nitya nirvikalpam

C: sakaLa niSkaLa rUpamAdyam saccidAnandamanAdyam saguNa nirguNa vEdyamanAdyam samsAra rOgamAdyamaklEdyam prakaTamAyAcitracOdyam prasiddhAmnAyAnta vEdyam shukarahasya pratipAdyam shubhakaram hariharArAdhyam svakalpita vidyAvidyam suruciram bhEdyAbhEdyam shuka vAmadEvAdicintyam sukhataram guruguhamacintyam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb