sAdhujanavinutam guruguham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 425).

Raga: gItapriya / Tala: tripuTa

P: sAdhujanavinutam guruguham saHNgItapriyam bhajEham

C: mAdhurya rasAdi bhakSaNam mattashUrAdi shikSaNam mAdhavAdi dEva rakSaNam mArakOTi vijayalakSaNam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb