sAmba sadAshivAya namAstE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 239).

Raga: kAmbhOji / Tala: Adi

P: sAmba sadAshivAya namAstE sadAnandAya sOmAskandAya

A: shAmbhavIhitAya shashi shEkharAya sadgati pradAyakAmbOja padAya

C: sAdhujanAvanAya shaHNkarAya sadguruguhAtmajAya varadAya sakalAgama sannuta varAya shrIdhara purandarAdi dikpAla sanandanAdi sakala dEva nutAya mAdhurya sudhA dhArAya mArkaNDEyAyuSprada nipuNatarAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb