sandhyA dEvIm sAvitrIm vara

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 219).

Raga: dEvakriya / Tala: Adi

P: sandhyA dEvIm sAvitrIm vara gAyatrIm sarasvatIm bhajEham

A: vindhyAcala nivasita vishAlinIm vidhi guruguha sannuta varadAyinIm

C: guptatara mArga kuLa yOginIm guNinIm gOvinda jananIm naLinIm satyasaHNkalpa tamOpahAriNIm sakAra rUpiNIm sampradAyinIm saptasvara mAtRkA rUpiNIm samsAra duhkha shamanIm dhaninIm tatpada lakSyArttha rUpiNIm samayAcAra pravarttinIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb