santAna gOpAlakRSNam upAsmahE shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 230).

Raga: kamAs / Tala: rUpakam

P: santAna gOpAlakRSNam upAsmahE shrI

A: santAna saubhAgya vitaraNanipuNataram santatam sadguruguha sannutam sArasakaram

C: shrI rukmiNI satya bhAmA samEtam arjuna prEmAspadam Ashrita jana phaladam narttana muraLIdharam nata shuka sanaka nAradam nIrajAsanAdi nutam nIlamEgha jita gAtram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb