santAnamaHnjarI shaHNkarI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 461).

Raga: santAna maHnjari / Tala: Adi

P: santAnamaHnjarI shaHNkarI santatam pAtumAm bRhadIshvarI

C: cintAmaNi sadanA shashivadanA cidAnanda ghanA mRdu gadanA cintitArtha dAyakI shrIkarI shrI guruguha gaNanAyaka jananI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb