sArasa daLa nayana saHNkaTa haraNa

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 231).

Raga: kamAs / Tala: tishra tripuTa

P: sArasa daLa nayana saHNkaTa haraNa harE gOvinda mAm pAhi

A: nIrajAsanAdi pUjitAHNga shrI ramantaraHNga shubhAHNga murahara abhaya prada mukunda yAdava kula bhUSaNa mAdhava

C: mAghamAsOtsavaprabhAva mAnitaguruguha vandita bhava gOkula janapAla gOpikA manOhara gOvarddhanadhara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb