sarasa sauvIra rasavAdakaraNa

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 386).

Raga: sauvIram / Tala: Adi

P: sarasa sauvIra rasavAdakaraNa samastatara pushpavanAdhipatE

C: haribrahmEndrAdyArAdhita hAlAsya sundarEshvara mUrtE guruguha bhava bahutara mUrtE guNatrayarahita shakti sphUrtE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb