sarasijanAbha sOdari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 135).

Raga: nAgagAndhArI / Tala: rUpakam

P: sarasijanAbha sOdari shaHNkari pAhimAm

A: varadAbhaya karakamalE sharaNAgata vatsalE

C: parandhAma prakIrtitE pashupAsha vimOcitE pannagAbharaNayutE nAgagAndhArI pUjitAbjapadE sadA nanditE sampadE varaguruguha jananI madashamanI mahiSAsuramarddini mandagamani maHNgaLa varapradAyini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb