saundara rAja mAshrayE gaja

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 146).

Raga: bRndAvani sAraHNga / Tala: rUpakam

P: saundara rAja mAshrayE gaja bRndAvana sAraHNga varada rAjam

A: nanda nandana rAjam nAga pattana rAjam sundari ramArAjam suravinutamahirAjam mandasmita mukhAmbujam mandaradhara karAmbujam nandakara nayanAmbujam sundaratara padAmbujam

C: shambaravairi janakam sannuta shuka shaunakam ambarISAdi viditam anAdi guruguha muditam ambujAsanAdi nutam amarEshAdi sannutam ambudhi garva nigraham anRta jaDa duhkhApaham kambu viDambana kaNTham khaNDIkRta dashakaNTham tumburu nuta shrIkaNTham duritApaha vaikuNTham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb