saurasEnEsham vallIsham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 199).

Raga: saurasEna / Tala: Adi

P: saurasEnEsham vallIsham subrahmaNyam bhajEhamanisham

C: gaurIshanutam gajAnanayutam garvita shUraharam sukumAram nIrajapadam nirupamAnandam vArijabhava vanditam guruguham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb