sEnApatE pAlayamAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 393).

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: Adi

P: sEnApatE pAlayamAm sanmunijaNAdi pUjitAnandakara

A: kanakakuNDala shObhita sundara shrI navanandanAdiyuta dhIra praNavOpadEsha guruguhAkAra mANikyamakuTadhara karuNAkara

C: vallIdEvasEnAnandakara vAHnchitArthaprada caturatarakara vElAyudhadhara kukkuTadhvajadhara kAlahara tripurahara shaHNkarapura


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb