shailarAjakumArI shaHNkari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 365).

Raga: shailadEshAkSi / Tala: Adi

P: shailarAjakumArI shaHNkari shivE pAhimam ambikE

C: shailadEshAkSi rAgapriyE shaHNkaraguruguhapriyE shukapriyE kailAsavAsapriyE sukRtapriyE samasta kaivalyapradE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb