shailEshvaram bhajarE rE citta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 416).

Raga: sumadyuti / Tala: Adi

P: shailEshvaram bhajarE rE citta shrI varada guruguha mudam vAraNa

C: shailAtmajA kAmAkSI ramaNam shiva kAHncIsadanam mRdu gadanam bila dvArAnta madhyasthitam bahukIrttita bhASAramaNanutam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb