shAlivATIshvaram bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 330).

Raga: dEvagAndhAri / Tala: Adi

P: shAlivATIshvaram bhajEham shAlivATi nagaravihAram

C: shailasutA kAntimatI lIlam shOkahara dhIram suramunipAlam vAlipUjita grISmamahOtsavam vidhIndrAdi guruguhanuta vaibhavam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb