shaHNkaramabhirAmImanOharam shashidharam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 363).

Raga: manOhari / Tala: rUpakam

P: shaHNkaramabhirAmImanOharam shashidharam amRta ghaTEshvaram bhajEham shaHNkAbhiSEkagAtram saccidAnandamAtram

C: paNkajAsnAdi pUjitAbjapadam bhakta mArkaNDEyAyuSpradam bhayaHNkara ghOrarUpadhara yamanigrahAnugraham paHNkajamukha guruguha paripAlam kRpAlavAlam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb