shaHNkaranArAyANam bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 342).

Raga: nArAyaNadEshAkSi / Tala: Adi

P: shaHNkaranArAyANam bhajEham sadAshivam nArAyANadEshAkSi rAganutam

A: shaHNkaranArAyaNIpriyakaram sAdhujanAvana santOSakaram

C: shailarAjapUjita padAmbujam shArddUlacarmAmbarAdi dharam sUryacandrAgninayanam trinayanam shukashaunakAdi guruguhasEvitam kailAsagirivihAram shaHNkaram kapAlashUla mAlAdi dharam kAlaharam tripuraharam kalikalmaSApaham kAmitaphaladakaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb