shaNkhacakra gadApANim aham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 347).

Raga: pUrNacandrika / Tala: rUpakam

P: shaNkhacakra gadApANim aham vandE shrI shArHNga nandaka kaustubha dhAriNam vandE

A: paHNkEruha caraNam padmAvatI ramaNam saHNkaTApa haraNam sadAbhakta bharaNam kuHNkumapaHNkilagAtram paHNkajavishAla nEtram shaHNkara sannuti pAtram vEHNkaTavaradakSEtram

C: gajEndra samrakSaNam garuDavAha vicakSaNam ajEndrAdi vilakSaNam amRtasAra bhakSaNam ajAmiLaprabhRty anEkadAsALi santaraNam bhajE pUrNacandrikAHNga guruguhAntahkaraNam kujAdi grahavihitam rajAnadItaTasthitam sajAtIyAdirahitam nijAnandabOdhahitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb