sharavaNabhava guruguham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 78).

Raga: rEvagupti / Tala: rUpakam

P: sharavaNabhava guruguham SaNmukham bhajEham shrI

A: varadAbhayakaram shaktyAyudha dharakaram puruhUtAdi sEvitam bhAgavatAdi sannutam

C: pArvatIkumAram navanandanAdiyuta dhIram nAdAntavihAram nata bhaktajana mandAram garvita shUrAdiharam gaNapati sOdaram varam vallIdEvasEnAnandakaram caturataram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb