shESAcalanAyakam bhajAmi vishESaphalapradAyakam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 375).

Raga: varALi / Tala: rUpakam

P: shESAcalanAyakam bhajAmi vishESaphalapradAyakam

A: bhASAramaNa prabhRtyashESAmaranuta kaustubha bhUSAlaHNkRta bahutara vESAtmaka vigraham

C: mandahAsa vadanam svacchanda hRdayasadanam sundarajitamadanam mukundam madhusUdanam aravindapatra nayanam gOvindamuragashayanam surabRnda satkRtAdhyayanam nanda nArAyaNam purandarAdi dikpAla sanandanAdimunivarALi vandita mabhinava guruguha nandita manantakIrttim


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb