shrI bAlasubrahmaNyA agacchAgragaNya

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 326).

Raga: bilahari / Tala: mishra cApu

P: shrI bAlasubrahmaNyA agacchAgragaNya shrI cidAnandanAthavarENya

A: AbAla gOpA vidita dInasharaNya Atma prakAsha lAvaNya kAruNya

C: sanakAdi sannuta svAminAtha svAmi shaila sthita sOmatAta kanaka vallI dEvasEnOpEta kaivalya dAtas sakRd vibhAtah vanaja vadana padapaHNkEruha varadAshrita kalpa mahIruha manasija sanakAdi sEvita kumAra dhIratara hara guruguha


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb