shrI dakSiNAmUrtim sadA cintayEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 207).

Raga: aThANA / Tala: khaNDa Ekam

P: shrI dakSiNAmUrtim sadA cintayEham sadAnanda vidyApradaguruguhakIrtim

C: vEdAnta bOdhakam vijaya cinmudrAHNkam nAdAnta vEditam nijasanakAdi nutam vadanAravinda vahni ravi shashi lOcanam vAsudEva kumAra mArahara nandanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb