shrI kAntimatIm shaHNkara yuvatIm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 419).

Raga: dEshIsimhAravam / Tala: Adi

P: shrI kAntimatIm shaHNkara yuvatIm shrI guruguhajananIm vandEham

C: hRImkAra bIjAkAra vadanAm hiraNya maNimaya shObhAsadanAm pAkashAsnAdi dEva vintuAm parashurAmanata himashailasutAm shuka shaunakAdi sadArAdhitAm shuddha tAmraparNItaTasthitAm shaHNkhA dyaSTOttara sahasra kalashAbhiSEkAmOdAmsurahitAm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb