shrI kRSNam bhaja mAnasa satatamshritajana

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 18).

Raga: tODi / Tala: Adi

P: shrI kRSNam bhaja mAnasa satatamshritajana paripAlam gOpAlam bAlam

A: pAkashAsanAdi vinuta caraNamshOka mOha bhaya haraNam bhavataraNam

C: shaHNkacakra gadA padma vanamAlamvENugAnalOlam kRpAlavAlam kaHNkaNa kEyUra makuTa maNDitakamanIya kanakamaya cElam paHNkajAsanAdi dEvamahitamshrI guruguha vihitam ramAsahitam paHNkajadaLanayanam vaTashayanamgurupavanapurAdhIsham lOkEsham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb