shrI lakSmI varAham bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 144).

Raga: AbhOgi / Tala: Adi

P: shrI lakSmI varAham bhajEham shrI lakSmI sahitam shritajana shubhapradam

A: nIlamEgha jaya shyAmaLa gAtram nIlA bhUdEvI stutipAtram nIlakaNTha shiva guruguha mitram nikhila bhaktajana bhayArtti dAtram

C: maHNgaLAlayAbhOgi nutapadam puHNgava budhajana natam vEdanutam shaHNkara priyakaram kubEra pratiSThitam shaHNkha cakra dharam kRpAkaram paHNkajAsanapramukha sEvitam paHNkajamukha bhArgavI bhAvitam bhaHNgahara tAmraparNI tIrastham saHNkaTahara sadAnanda sahitam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb