shrI madhurAmbikayA rakSitOham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 208).

Raga: aThANA / Tala: mishra cApu

P: shrI madhurAmbikayA rakSitOham sadAnanda karyA

A: sOmasundarEshvara manOllAsakaryA kAma saHnjIvanauSadha karyA sAmagAnasukha karyA

C: nAmarUpa vivarjitayA nAma pArAyaNapriyayA samayAcAra pravRttayA shaHNkara guruguha mOditayA


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb