shrI mahAgaNapatiravatu mAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 52).

Raga: gauLa / Tala: tripuTa

P: shrI mahAgaNapatiravatu mAm siddhivinAyakO mAtaHNgamukha

A: kAmajanaka vidhIndra sannuta kamalAlaya taTanivAsO kOmaLatara pallavapada kara guruguhAgrajah shivAtmajah

C: suvarNAkarSaNa vighnarAjO pAdAmbujO gaura varNa vasana dharO phAlacandrO narAdivinuta lambOdarO kuvalaya svaviSANa pAshANkushamOdaka prakAshakarO bhavajaladhinAvO mUlaprakRti svabhAvas sukhatarO ravisahasra sannibhadEhO kavijananuta mUSikavAhO avanata dEvatAsamUhO avinAsha kaivalya dEhO


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb