shrI maHNgaLAmbikAm cidgagana candrikAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 127).

Raga: ghaNTa / Tala: jhampa

P: shrI maHNgaLAmbikAm cidgagana candrikAm cintayEham sadAshiva nAyikAm

A: nAmarUpAtmikAm navaratnamAlikAm hEmavarNAm shukAm himashailabAlikAm

C: kanaka kalasha sushaHNkha ghaNTAdi pUjOpakaraNAm aruNakiraNakAntiyutacaraNAm manu candra vaishravaNa madanAdyupAsitAm mahadAdi kumbhEsha mAnasOllAsitAm manana dhyAna niratA mahApuruSa guruguha vinutAm vidhivihitAm vIrAdi sEvitAm vanajAsanaprabhRti vAHnchitaphalapradAm vanamAlisOdarImvaratripurasundarIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb