shrI maHNgaLAmbikE shrI vAHnchIsha nAyikE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 440).

Raga: kalyANi / Tala: tripuTa

P: shrI maHNgaLAmbikE shrI vAHnchIsha nAyikE cintitArthha dAyikE shrI shivE samrakSa mAm

C: sOma viDambana sundara vadanE suranara munigaNa sukhakara nayanE kOmaLatara guruguha nuta caranE kOTi sUrya prakAsha kOTirAdyAbharaNE shyAmaLA kOla vadanAdi shakti samyuta cakrabharanE kamEshvari kaca vijita ghanE kalyANi cidAnanda ghanE kAma kaLE kambu jaya gaLE karakamalE sakaLa niSkaLE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb