shrI mAtah shiva vAmAHNkE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 320).

Raga: bEgaDa / Tala: Adi

P: shrI mAtah shiva vAmAHNkE shrIcakrarUpa tATaHNkE mAmava

A: shrI mahArAjHnI vadana shashAHNkE citprati bimbE gaLajita shaHNkhE mAmava varapradAyikE kusumasAyakE akhilANDa nAyikE

C: ramA bhArati rati shacIshArAdhita pAdayugaLE bhagaLE mamAbhISta phaladAna catura kOmaLa shyAmaLE sakala niSkaLE pramAtR pramANa pramEya prapaHnca prakAshakara tala viraLE samAnAdhikarahitE svapUjita sAdhujanAnAm ati saraLE yamAdyaStAHNgayOganirata samyamidhyEya hRt kamalE vimalE himAdri jAmAtR jambUpati sahitE kushalE guruguha vatsalE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb