shrI mAtRbhUtam trishiragri nAtham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 242).

Raga: kannaDa / Tala: mishra cApu

P: shrI mAtRbhUtam trishiragri nAtham hRdi cintayE sugandhi kuntaLAmbA samEtam

A: sOmasakham nata shukasanakam naLa kAmAdi vijaya kamanIyAHNgam sOmam shirOdhRta sUrya gaHNgam kOmaLatara dhRta kuraHNgam guruguhAntaraHNgaliHNgam

C: vAsavAdi dEva vandita caraNam vaishya jAti strIvESa dharaNam vAsudEva mahitam bhavataraNam vAsanAdirahitAntahkaraNam dharahAsa tripurAdi haraNam vAsukipramukhAbharaNam bhAsamAna navAvaraNam dAsajana santOSa karaNam suvAsita nava javanti puSpa vikAsapriya hRdayam sadayam mAsa varSa pakSOtsava vibhavam sadAshivam paramashivam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb