shrI mInAkSi gauri

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 55).

Raga: gauri / Tala: rUpakam

P: shrI mInAkSi gauri rAja shyAmaLE AshritarakSaNa dhurINatara laghu shyAmaLE sakaLE shRHNgAra kAmakalE shriyam dEhi mAm pAhi

C: bhUmi jalAgnyanila gagana bhUtapaHncakAdhArE svAmini sOmasundarEsvara mOhitAkArE kAmitaphalapradAyaka kadamba vipinAgArE bhUmipAlanuta guruguha pUjita muktAhArE kOmaLatarapadayugaLE gucchajaya stanayugaLE tAmarasa caraNayugaLE tatvam padArtha yugaLE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb