shrI mInAmbikAyAh param nahi rE rE cittanityam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 331).

Raga: dEvagAndhAri / Tala: rUpakam

P: shrI mInAmbikAyAh param nahi rE rE cittanityam kAmEshvaryArAdhita paradEvyAh

A: sOmasundarEshvara mOhinyAh malayadhvaja pANDyarAjapraNata sharaHNyAyAh nAmarUpa pArAyaNapriya rAjayOginyAh

C: nAdabindukalAspadarUpiNyAh navaratna vINAvAdinyAh shrI dEvagAndhAripUjitAmbujAsinyAhkadambavanavilAsinyAh guruguhajananyAh


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb