shrI mUlAdhAra cakravinAyaka

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 141).

Raga: shrI / Tala: Adi

P: shrI mUlAdhAra cakravinAyaka amUlya varapradAyaka

A: mUlAjHnAna shOka vinAshaka mUlakandamuktipradAyaka

C: sakaLIkRta dEvAdidEva shabaLIkRta sarvajHna svabhAva prakaTIkRta vaikharI svabhAva parAbhava prasiddha gajagrIva vikaTa SaTsata shvAsAdhikAra vicitrAkAra bhaktOpakAra akaLaHNka vibhAsvara vighnEsha vara guruguha sOdara lambOdara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb