shrI nIlOtpala nAyikE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 103).

Raga: nArI rItigauLa / Tala: rUpakam

P: shrI nIlOtpala nAyikE jagadambikE shrInagara nAyikE mAmava varadAyikE

A: dInajanArtti prabhaHnjana rItigauravE dEshika pradarshita cidrUpiNi nata bhairavE AnandAtmAnubhavE adrirAja samudbhavE sUnasharAri vaibhavE jHnAnasudhArNavE shivE

C: saHNkalpa vikalpAtmaka citta vRttijAlE sAdhujanArAdhita sadgurukaTAkSamUlE saHNkaTahara dhurINatara guruguhAnukUlE samasta vishvOtpatti sthiti layAdi kAlE viTaHNka tyAgarAja mOhita vicitralIlE shaHNkari kRpAlavAlE hATakamaya cElE paHNkajanayanavishAlE padmarAga maNimAlE shaHNkarasannuta bAlE shAradE gAnalOlE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb