shrI rAjagOpAla bAla shRHNgAralIla

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 85).

Raga: sAvEri / Tala: Adi

P: shrI rAjagOpAla bAla shRHNgAralIla shritajanapAla

A: dhIrAgragaNya dInasharaNya cArucampakAraNya dakSiNadvArakApurInilaya vishiStAdvaitAdvaitAlaya mAm pAlaya

C: smErAnana sEvaka caturAnana nArAyaNa tAraka divyanAmapArAyaNa kRta nAradAdinuta sArasapAda sadAmOda nArIvESadhara vAmabhAga murArE shrIvidyArAjaharE shrIrukmiNI satyabhAmAshrita pArshvayugaLa kambujayagaLa nIrasampUrNa haridrAnadItIra mahOtsava vaibhava mAdhava mArajanaka natashukasanaka janaka vIraguruguhamahita ramAsahita


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb