shrI rAjarAjEshvari tripurasundari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 348).

Raga: pUrNacandrika / Tala: Adi

P: shrI rAjarAjEshvari tripurasundari shivE pAhimAm varadE

A: nIrajAsanAdi pUjitAparE nikhila samshayaharaNa nipuNatarE

C: shauriviriHncAdi vinuta sakaLE shaHNkara prANavallabhE kamalE niratishaya sukhapradE niSkaLE pUrNacandrikA sItaLE vimalE paramAdvaita bOdhitE lalitE prapaHncAtIta guruguha mahitE surucira navaratna pIThasthE sukhatarapravRttE sumanasthE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb