shrI rAjarAjEshvarIm tripura sundarIm lalitA

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 166).

Raga: madhyamAvati / Tala: rUpakam

P: shrI rAjarAjEshvarIm tripura sundarIm lalitA bhaTTArikAm bhajEham bhajE vidEha kaivalyam Ashu Ehi dEhi mAm pAhi

C: ArAdhayAmi satatam gam gaNapatim sauhu sharavaNam am Am sauhu trailOkyam aim klIm sauhu sarvAshAm hrIm klIm sauhu samkSObhaNam haim hklIm hsauh saubhAgyam hsaim hsklIm hssauh sarvArttham hrIm klIm blEm sarva rakSAm hrIm shrIm sauh rOgaharam hsraim hsklrIm hsrauh sarva siddhim ka ai i la hrIm ha sa ka la hrIm sakala hrIm shrIm sarvAnandam shrInAthAnanda guru pAdukAm pUjayE sadA cidAnanda nAthOham kAmEshvarAHNkanilayAm vaishravaNa vinuta dhaninIm gaNapati guruguha jananIm niratishaya shubhamaHNgaLAm maHNgaLAm jayamaHNgaLAm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb