shrI ramA sarasvatI sEvitAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 466).

Raga: nAsAmaNi / Tala: Adi

P: shrI ramA sarasvatI sEvitAm shrI lalitAm tvAm bhAvayE

C: tArasadRsha nAsAmaNI virAjitAm sampatkarI sEvitAm tArAmantriNyAdi parivRtAm dhIraguruguhavinutAm shivayutAm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb