shrI rAmacandrO rakSatu mAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 182).

Raga: shrIraHnjani / Tala: mishra cApu

P: shrI rAmacandrO rakSatu mAm rAkSasAdiharO raghuvarah

A: bharatAgrajah kaushika yAgarakSakah tATakAntakah

C: mithilA nagara pravEsha mahEshvara dhanurbhEdakah sItA kalyANa mahOtsava vaibhava yuta citravESakO mAdhurya gAnAmRta pAna priya guruguha vishvAsO mahAdEvIbhakta parashurAma garvaharOllAsah


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb