shrI rAmam ravikulAbDhi sOmam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 245).

Raga: nArAyaNa gauLa / Tala: Adi

P: shrI rAmam ravikulAbDhi sOmam shrita kalpa bhUruham bhajEham

A: dhIrAgragaNyam varENyam dInajanAdhAram raghuvIram nAradAdi sannuta rAmAyana pArAyaNa mudita nArAyaNam

C: dasharathAtmajam lakSmaNA grajam dAnava kula bhIkaram shrIkaram kushalava tAtam sItOpEtam kuvalaya nayanam sudarbha shayaNam susharacApa pANim sudhImaNim sunRta bhASam guruguha tOSam dashavadana bhaHnjanam niraHnjanam dAnanidhim dayArasa jalanidhim


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb