shrI sarasvatI hitE shivE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 131).

Raga: mAHnji / Tala: Adi

P: shrI sarasvatI hitE shivE cidAnandE shivasahitE

A: vAsavAdimahitE vAsanAdi rahitE

C: kAmakOTinilayE karadhRta maNivalayE kOmaLatara hRdayE guruguhOdayE mAmava sadayE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb