shrI subrahmaNyAya namastE namastE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 237).

Raga: kAmbhOji / Tala: tishra Ekam

P: shrI subrahmaNyAya namastE namastE manasija kOTi kOTi lAvaNyAya dIna sharaNyAya

A: bhUsurAdi samastajana pUjitAbja caraNAya vAsuki takSakAdi sarpa svarUpa dharaNAya vAsavAdi sakaladEva vanditAya varENyAya dAsajanAbhIStapradadakSatarAgragaNyAya

C: tAraka sihma mukha shUra padmAsura sam hartrE tApatraya haraNanipuNa tatvOpadEsha kartrE vIranuta guruguhAyAjHnAna dhvAnta savitrE vijayavallI bhartrE saktyAyudha dhartrE dhIrAya natavidhAtrE dEvarAja jAmAtrE bhUrAdibhuvanabhOktrE bhOgamOkSapradAtrE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb