shrIshUlinIm shritapAlinIm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 366).

Raga: shailadEshAkSi / Tala: Adi

P: shrIshUlinIm shritapAlinIm jIvEshvaraikyashAlinIm smara citta brahmakapAlinIm shivacinmAlinImbhavakhElinIm

C: pAshinIm sharabhEshvara hRdayAvEshinIm ajHnAnadhvAntavinAshinIm ravicandra tEja prakAshinIm vindhyanivAsinIm Isha guruguha vishvAsinIm IshvarIm bhakta manOllAsinIm shrIshanutE bhavabhaya dhvamsinIm simhavAhinIm jaganmOhinIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb