shrI svAminAthAya namastE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 229).

Raga: kamAs / Tala: tishra rUpakam

P: shrI svAminAthAya namastE namastE

A: shAshvata shivasutAya sarvadEva sahAyasvAmi shaila sthitAya varadAya

C: gajAmbA ramaNAya gaNapati sOdarAyaguNatrayAtItAya guhyAkArAya ajEndra pUjitAya Ashrita phaladAya varashikhi vAhanAya guruguha svarUpAya


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb