shrI vAHncchanAtham bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 257).

Raga: suraTi / Tala: Adi

P: shrI vAHncchanAtham bhajEham shrI maHNgaLAmbA samEtam

A: shrI vANIshAdi pUjitapadam shrIkara kAshyAdhika phalapradam jIvEsha jagadbhEdApaham jIvan mukti vidEha muktidam

C: shItakiraNa ravi pAvaka nEtram shrIgandhAraNya kSEtram vibhUti rudrAkSAbharaNa gAtram bhUkailAsa sthiti pAtram nirdhUta pApAsIna bhairavam dhUrjaTimAditya vArOtsavam vIti hOtra mRgadharam parashivam vighnEshvara guruguha samudbhavam bhUtapatim bhavasAgaranAvam bhUsuraTIkAd IDitabhAvam pAtaka haraNa nipuNa munitIrtha prabhAvam prakRti svabhAvam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb